dinsdag 19 januari 2021

Foar him (Frysk) - Voor hem (Ned)

Foar him 
Wifkjend âld wyfke al
- deabenaud foar ‘t ljocht -
stoareagjend nei de kym.

Dy sterke earms fol fjoer
rûkend nei goedkeape drank.
Dat praat oer woaste seeën.

Alle dagen op ‘e nij mar wer
dat glimkjen fan dy stille weagen -


Voor hem
Weifelend oud vrouwtje
- als de dood voor het licht
staart naar de einder

Die sterke armen vol vuur
geurend naar goedkope jenever
Dat gezwam over woeste zeeën

Elke dag maar weer opnieuw
dat glanzen van die stille golven -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten