dinsdag 19 januari 2021

Poalljocht [F] - Noorderlicht [Nl] - Northern Lights [Eng]

Poalljocht                                 
Nachtlik tsjuster
spriedt in mantel
ûnder sêft flústerjen
fan de noardewyn
oer de wite tekken
fan myn winterlân

Wannear't de stjerregeast
diffús syn ljocht ferspriedt
as in kleurich gerdyn
fan tintepracht
en projektearret
yn kâlde nachten
dreamst noch fan my?
Ach, yn dyn hert
kin ik net wenje.
De wrâld wêryn'tsto
finzen sitst, is net foar my.
Want ik bin frij…

Noorderlicht
Nachtelijk duister
spreidt haar mantel
onder het zacht gefluister
van de noordenwind
over de witte dekens
van mijn winterland.

Wanneer de sterrengeest
diffuus zijn licht verstrooit
als een kleurig gordijn
van tintenpracht
en projecteert
in koude nachten
zal je van mij nog dromen?
Ach, in jouw hart
kan ik niet wonen.
De wereld die jou
gevangen houdt, is niet de mijne.
Want ik ben vrij.

Northern Lights

Dark and quiet night
spread your coat out
while a whispering
of the wind
touches the white blanket
of my winterland.

When the spirit of the stars
shines his light
as a coloured curtain
of glamorous twinkling
in the cold, cold darkness
would you dream of me?
Because I can't stay
in your mourning heart.
The world that
captured you,
can't be mine,
because I'm free

Geen opmerkingen:

Een reactie posten