zaterdag 8 oktober 2011

Nammeleazen (F) - Naamlozen (N)

Nammeleazen (F)
Fers dat ik ea ris ynstjoerd haw nei de Ljouwerter Krante (Lyrische courant):


De nammeleazen
stoarn foar
fergetten troch
oare nammeleazen
dy’t ek ea ris stjerre
as nammeleazen
loas
út namme fan …


Naamlozen (N)
Gedicht dat ik ooit eens heb ingestuurd naar de Leeuwarder Courant (Lyrische Courant):

De naamlozen
gestorven voor
vergeten door
andere naamlozen
die ook eens sterven
als naamlozen
loos
in naam van...

maandag 29 augustus 2011

Hjerst - Herfst

Hjerst
ferskromfeljende skientme
oktober skammet him
mei kâlde triennen fan spyt
en rommet de lêste spoaren
fan in hite simmer yn

fammen ferstopje de nâle
achter nij toai
en litte har kontoeren
riede troch de eachopslach
dy’t it ego strielet

hjerst fan jierren
hjerst fan no
wêrom binne roken
fan dyn siele sa bedriigjend
wylst de sinne skynt?

Herfst
Verschrompelde schoonheid
schaamte van oktober
ruimt met koude tranen van spijt
de allerlaatste sporen
van een hete zomer in

meisjes die hun navel verbergen
achter een nieuwe outfit
laten hun contouren
raden door een oogopslag
die het ego streelt

herfst van jaren
herfst van het heden
waarom is de geur
van je ziel zo bedreigend
terwijl de zon nog schijnt