zaterdag 13 oktober 2018

Caro Cardo Salutis (Frysk & Nederlands)


Caro Cardo Salutis (Frysk)
(Caro Cardo Salutis: “It fleis is ‘t skarnier fan it heil. 
Der is gjin heil, genêzing en ferlossing bûten it fleis.” -TERRULLIANUS-)

Lakest my oan
dyn lippen read
wurde reader
Ik werom,
folle reader
myn holle

Printen op it glês
noch healfol
Reek kringelet
omheech, stadich
Hoe soe ’t wêze
mei dy allinne?

Moarn bist der wer,
itselde plak
Dyn lippen read
en ik...
tige grutsk
Neist dy,
tegearre


Caro Cardo Salutis (Nederl)
(Caro Cardo Salutis: “Het vlees is het deurscharnier van de heil. Er is geen heil, genezing en verlossing buiten het vlees om.” -TERTULLIANUS-)

Je lacht naar mij
je lippen rood
worden roder
Ik terug,
nog roder
mijn gezicht

Afdruk op je glas
slechts halfvol
Rook kringelt
omhoog, langzaam
Hoe zou het zijn
alleen met jou?

Morgen ben je er weer
dezelfde plek
Je lippen rood
en ik…
behoorlijk trots
Naast jou,
samen