zaterdag 7 oktober 2017

Oars (Fr) - Different Eng)

Oars

it wie oars
doe't ik fan 'e moarn
wekker waard
it lege plak
neist myn holle
alles foar my allinne
sels de stilte wie foar my
en sa frjemd
dy oerbleaune romte

it wie oars
doe't ik fan 'e jûn
wer thúskaam
gerdinen stiif ticht:
fan 'e moarn fergetten
in lampe baarnt:
noait oan tocht
de radio dy't oanstiet
in krante op 'e matte
yn myn hert
noch altyd romte
moarn sil 't oars


Different

It was different
when I woke up
this morning
The empty spot
on the pillow
next to me
I have it all
by myself
Even the silence
is mine.
Oh it feels
so strange, that
unfilled space

It was different
when I came home
this evening.
Curtains closed,
forgotten this morning.
A burning lamp:
even so.
The radio on;
morning paper in the hall.
And still an open space
in my mourning heart.
Tomorrow will
be different……..