vrijdag 12 april 2013

Sjans (Fr.) - Contact (Eng.)

Sjans?
Ljocht op read
ronkjend stiel en tsjel
stegert tsjin it wachtsjen op
reekplom ploft út pipe
yn de drokte útinoar

rjochts giet earst
lofts flokt njirrich
yn 'e leechte
fan de oare kant
it plak fan dêr
wêr't haast
en ûngeduerigens
de needsaak en
syn sin ferliest

grien, o grien
fan gers en 't ljocht
wêr't ik op wachtsje
ik sjoch oersiden
en o wûnder, ja
se laket wier nei mij

Contact
Red traffic light
throbbing steel and wheel
jumping while waiting
smoke from pipe
explodes in the air

First right hand side,
left hand side curses
in the empty space
of the other side
The place over there
where hurry and
impatience lost
its need and target

Green oh green
of the grass and light
where I’m waiting for.
I look aside
and yes, yes
she smiles at me!