zaterdag 8 oktober 2011

Nammeleazen (F) - Naamlozen (N)

Nammeleazen (F)
Fers dat ik ea ris ynstjoerd haw nei de Ljouwerter Krante (Lyrische courant):


De nammeleazen
stoarn foar
fergetten troch
oare nammeleazen
dy’t ek ea ris stjerre
as nammeleazen
loas
út namme fan …


Naamlozen (N)
Gedicht dat ik ooit eens heb ingestuurd naar de Leeuwarder Courant (Lyrische Courant):

De naamlozen
gestorven voor
vergeten door
andere naamlozen
die ook eens sterven
als naamlozen
loos
in naam van...