woensdag 15 juni 2016

Underweis (Frysk)

Underweis                              
kom freonen lit ús drinke
moarn dan is de flesse leech
en de wrâld in doedelsek

sjoch net op in oerke
net watsto mei wa dochst
kom lit ús laitsje om de spoken
fan eare, gewisse en fan rjocht

moarn?
wer frjemden
nei itselde ûnderweis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten