woensdag 28 augustus 2019

Sporen

Sporen

Meer sporen
Sporen in het zand
Voor eeuwig
Een moment
Tot de vloed
ruimte maakt
Ruimte
Voor nieuwe sporen

Sporen
Sporen in het zand
Van jou
Van mij
Van ons
Sporen
Sporen in het zand

Sporen
Meer sporen
Sporen in het zand
Waar we lachten
Waar we dansten
Tot een storm
ruimte maakt
Ruimte
Voor nieuwe sporen

Sporen in het zand
Van vreugde
Van liefde
Van ons
Sporen
Sporen in het zand

zaterdag 13 oktober 2018

Caro Cardo Salutis (Frysk & Nederlands)


Caro Cardo Salutis (Frysk)
(Caro Cardo Salutis: “It fleis is ‘t skarnier fan it heil. 
Der is gjin heil, genêzing en ferlossing bûten it fleis.” -TERRULLIANUS-)

Lakest my oan
dyn lippen read
wurde reader
Ik werom,
folle reader
myn holle

Printen op it glês
noch healfol
Reek kringelet
omheech, stadich
Hoe soe ’t wêze
mei dy allinne?

Moarn bist der wer,
itselde plak
Dyn lippen read
en ik...
tige grutsk
Neist dy,
tegearre


Caro Cardo Salutis (Nederl)
(Caro Cardo Salutis: “Het vlees is het deurscharnier van de heil. Er is geen heil, genezing en verlossing buiten het vlees om.” -TERTULLIANUS-)

Je lacht naar mij
je lippen rood
worden roder
Ik terug,
nog roder
mijn gezicht

Afdruk op je glas
slechts halfvol
Rook kringelt
omhoog, langzaam
Hoe zou het zijn
alleen met jou?

Morgen ben je er weer
dezelfde plek
Je lippen rood
en ik…
behoorlijk trots
Naast jou,
samen

dinsdag 5 juni 2018

Ungetiid (Frysk) - Hooitijd (Ned)

Ungetiid                                      ( audiofile hier)
Waarme wyn waait oer it fjild mei dizenige flarden
dy’t my ’t sicht ûntnimme op in net besteande kym
Ljochtsjend tonger laket ûnfoech om myn mankelyk
moed en skoddet myn dreamen trochinoar.

Fan ea, fan lang ferlyn doe’t de tonger mei har mistyk
en geheimen it byld bepaalden fan it âlde folk.
De heamantsjes, de túnkers, boeren en harren fee,
Froulju mei brea mei tsiis en hite tee brochten fleur yn ûngetiid.

De rook fan waarm hea en blom, swit en kowestront
makke minsken dwaas. De oppers op it meande lân ferstoppe
feint en faam yn in hertstochtlik spul omearme.

Ach, ‘t wie ûngetiid, en dochs sa lang ferlyn Mar noch altyd
slacht de tonger oer de greiden wêr’t myn libben doe tusken
hea en gers syn alderearste oarsprong fûn…

Lofts: etiket fan it bier "Ungetiid" mei in diel fan it fers "ungetiid" 
Rjochts: It hearlikste bierke dat der is:
 "Ungetiid" fan De Kroon op Leeuwarden.Hooitijd

Warme wind waait over een akker met flarden mist
die mij het zicht ontnemen op een niet bestaande horizon.
Lichtende donder lacht gemeen om mijn melancholiek
gestel en schudt mijn dromen door elkaar

Van ooit, van lang geleden toen het onweer met haar mystiek
en geheimen het beeld van het oude volk bepaalden.
De hooimannetjes, de tuinders, boeren en hun vee
Vrouwen met broodjes kaas en hete thee brachten hooitijdvertier .

De geur van warm hooi en bloemen, zweet en koeienstront
maakte mensen dwaas. De oppers op de gemaaide akker verhulden
jongen en meisje in hartstochtelijk spel omarmd.

Ach, een hooitijd van erg lang geleden. Maar nog steeds
slaat de donder over de velden waar mijn leven in beginsel
tussen hooi en gras zijn oorsprong vond.

dinsdag 1 mei 2018

Ljocht (Frysk)

Ljocht    -------------Audiofile------------  (Frysk)
Krantefreugde,
papieren dea
Yn eagen ticht
lêst men net
Griemend smoarch
fan tinzen stekt
yn fielen hurd
fan swijen

Stadich drippend fenyn
raast oer stilte
dy’t it hjoed bepaalt
Foto, gûlend ea
tekstkolom fol wurden
Byld, dat sels wol sprekt
mei mûle fan syn eigen taal

Geuren, smaak fan kofje,
waarm en fet gebak
Genot, fier geand foar
‘t djippe swart fan heden
Lit my dochs
yn’ t swiete juster,
want dêr fyn ik fêst myn ljocht…


zaterdag 14 oktober 2017

Oan har (Frysk)

Oan har.    -------------Audiofile------------ (Frysk)
Rjochte rêch;
stoareagje yn de fierte.
In lonkjende kym
mei âld ljocht.
Dreamen, dreamen,
hast eltse nacht.
Doe, minder slim
minder gefjocht.

Mar no, alles werom
wat doe sa goed
ferstoppe wie.
Wer, wer
dy langjende floed
fan mankelike tinzen.
dy’t mei wrede krêft
syn wankele moed
oerspiele, oerspiele.

zaterdag 7 oktober 2017

Oars (Fr) - Different Eng)

Oars

it wie oars
doe't ik fan 'e moarn
wekker waard
it lege plak
neist myn holle
alles foar my allinne
sels de stilte wie foar my
en sa frjemd
dy oerbleaune romte

it wie oars
doe't ik fan 'e jûn
wer thúskaam
gerdinen stiif ticht:
fan 'e moarn fergetten
in lampe baarnt:
noait oan tocht
de radio dy't oanstiet
in krante op 'e matte
yn myn hert
noch altyd romte
moarn sil 't oars


Different

It was different
when I woke up
this morning
The empty spot
on the pillow
next to me
I have it all
by myself
Even the silence
is mine.
Oh it feels
so strange, that
unfilled space

It was different
when I came home
this evening.
Curtains closed,
forgotten this morning.
A burning lamp:
even so.
The radio on;
morning paper in the hall.
And still an open space
in my mourning heart.
Tomorrow will
be different……..

dinsdag 31 januari 2017

Fergetten (Frysk) - Vergeten (N)


Fergetten                            (audiofile hier)
(gedachten aan de holocaust)         
Har eagen, went oan't stoarjen
sjogge troch 't besleine finster
wêrefter neat ferweecht, ferwege sil
mei hope, oan't fertoarjen

Wreed, har tinzen, hoe't it doe wie
Samar helle, moarns betiid
Der wie gjin tiid, sa ûnferwacht
om't rjochtsgefoel gjin kompromissen hie

Neitinzen no jouwe nea gjin treast
't Wie tefolle doe, sa folle mear
Yn dize ferdwûn, út 't libben skuord
Syn antlid, nee dat kriget hja net mear foar de geast.....

Vergeten...
Haar ogen, het staren gewend
kijken door het beslagen venster
waarachter niets beweegt, bewegen zal
met alle hoop, totaal verdord

Wreed, haar gedachten, hoe het toen was
zomaar, opgepakt, 's morgens vroeg
Er was geen tijd, zo onverwacht
omdat een rechtsgevoel geen compromissen kent

Herinneringen nu geven geen enkele troost
het was teveel, toen, zoveel teveel
In de nevelen verdwenen, uit het leven gerukt
Zijn gezicht, nee dat kan ze zich niet meer voor de geest halen